Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Głównie osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, mnóstwo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego typu opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w wielkim skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – znaczna ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z ubezpieczycielem czy bankiem są przeważnie niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami obarczona zostaje wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością określoną w umowie, na przykład co miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, że w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje niewielki ułamek z funduszu, który do tej pory zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, dlatego często właściciele polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zgromadzonych dotychczas na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.